Google+

Транспортът като икономически фактор

Според последните проучвания се очертава една изключително интересна тенденция: икономическото развитие все по-малко се влияе от ресурсите и става все по-зависимо по отношение на пространството. Макар ресурсите и суровините да остават в основата на всички икономически и бизнес дейности, все по-често се забелязва, че икономиката е свързана с по-високи нива на материалните потоци от всички видове. Всички индустриални отрасли отчитат повишаване на степента на мобилност. Най-вече това важи с пълна сила за мултинационални компании, които могат да се възползват от подобренията в транспортната логистика и два по-значими вида пазари:

  • Стоков пазар – Подобрява се ефикасността, с която фирмите получават достъп до суровини и по-пряк път до своите клиенти. По този начин транспортните услуги разширяват възможностите за придобиване и търговия с по-голямо разнообразие от стоки, необходими за битови, промишлени или производствени нужди.

  • Пазар на труда - Значително се улеснява достъпът до работното място и се намаляват транспортните разходи чрез подобряване на пътуването до работното място (в локален мащаб) или намаляване на разходите за труд и по-евтина работна ръка (в световен мащаб).

Логистиката и транспортните услуги осигуряват по-лесна достъпност на пазарите чрез свързване на производителите и крайните потребители, така че търговските отношения помежду им да могат да се осъществят. Често срещана грешка при оценяването на въздействието на транспорта върху икономиката е да се гледа само от гледна точка на разходите, които сами по себе си са относително ниски – между 5 % и 10 % от крайната цена на продукта. Транспортът е икономически фактор на производството на стоки или предлагането на услуги, което означава, че е от основно значение за тяхното пазарно позициониране, дори ако това означава малки допълнителни разходи. Най-общо казано, без значение от цената, търговската дейност няма как да се осъществи и да постигне пълния си пазарен обхват без транспортните услуги. По този начин относително малки промени в транспортните разходи, капацитета и производителността, могат да окажат огромно влияние и въздействие върху отделните икономически дейности.

Една ефективна транспортна система с модерна инфраструктура облагодетелства положително много икономически фактори. Основните въздействия на транспорта върху останалите икономически фактори могат да бъдат категоризирани по следния начин:

  • Географска насоченост – Подобренията в транспорта и комуникацията благоприятстват процеса на географска специализация, който увеличава производителността и пространствените взаимодействия. Един стопански субект може да произвежда стоки и услуги с най-подходящата комбинация от капитал, работна сила, материали и суровини. Така всеки отделен район ще има възможност да се специализира в производството на стоки и услуги, за които има най-големи предимства в сравнение с други региони, до колкото има целесъобразни начини за транспорт на готовия продукт. Чрез географската специализация и подходящия транспорт се насърчава производителността. Този процес е известен в икономическата теория като сравнителни предимства.

  • Производство в големи количества – Ефикасна транспортна система, която предлага добра цена, кратки срокове и вдъхва доверие спомага значително за транспорт на стоки на по-големи разстояния. Това позволява производство в значително по-големи количества, което пък намалява себестойността на продукцията и дава възможност за още по-големи печалби. По-ефективното разпространение на продукцията пък дава възможност за настаняване на нови и нови пазари и възможност за постоянно развитие.

  • Насърчаване на конкуренцията – Когато логистиката и транспортната система са ефикасни, вашите продукти могат да достигат до нови и нови пазари, но също така и продукти от други компании могат да се опитат да превземат част от вашия пазарен дял. По този начин се насърчава конкуренцията и постоянното подобряване на качеството на предлаганите стоки и услуги. 


«
Powered by Website.bg