Google+

Социални функции на транспортните услуги

Транспортните услуги и логистичната мрежа имат ключово значение за икономиката, но също така оказват влияние и върху социалния живот в съвременното общество.


Откриване на нови страни


Още от зората на цивилизацията предвижването на хора и стоки е помагало за откриването на нови земи, по-добри условия за живот и растежа на градовете и градските райони. Благодарение на достъпните цени за пътуване, всички части от планетата, които са годни за живот, са населени. Дори областите, които не предлагат добри условия за живот се използват за нуждите на индустрията и производството. По този начин се повишава стойността на земята. Дори в миналото парцелите, които са били в близост до важни търговски пътища или пристанища са имали огромна важност.


Дифузия на популацията


Транспортните услуги дават възможност за намаляване на концентрацията на хора в индустриалните райони. Хората могат да пътуват от различни и далечни райони, ако има добри условия за транспорт.


Транспортът повишава стандарта на живот


Тъй като транспортът е пряко свързан с индустрията и добрата транспортна логистика води до повишаване на продукцията, можем да твърдим, че транспортните услуги повишават доходите и жизнения стандарт на хората. Ефикасната транспортна мрежа изгражда връзките между работната сила, материалите, механизацията и мениджмънта и обединява всички тези различни фактори за производството.


Създава условия за взаимно разбирателство


Благодарение на развитието на транспортната система в световен мащаб се премахват проблемите, които в миналото са били породени от огромните разстояния. Транспортът помага на хора от различни райони да поддържат контакт едни с други и да обменят стоки и идеи. По този начин се подобрява културния обмен между различните страни по света, създават се условия за сътрудничество и взаимно разбирателство.
Създава се възможност за взаимопомощ при природни бедствия


Развитието на транспортната мрежа създава възможност за взаимопомощ между различните райони и страни по света в случаи на природни бедствия като земетресения, сухи периоди, наводнения и т.н. Благодарение на развитието на транспортна се подпомага и борбата със световния глад. Специализираните транспортни услуги изключително много улесняват доставките на хуманитарна помощ, органи за трансплантация и животоспасяващи лекарства там, където са необходими.


Разширява светогледа на хората по света


Развитието на транспорта благоприятства за взаимното разбирателство между различните култури по света. Чрез транспорта и туризма се разширява светогледа на хората по света, подобрява се културния обмен, намаляват се предразсъдъците на хората и се унищожава невежеството. В този ред на мисли развитието на транспорта помага за разпространението на знание по света и подобряването на образованието.  


«
Powered by Website.bg