Google+

Ролята на транспорта в логистичната верига

Транспортът до голяма степен определя ефективността на доставка на стоки и продукти. Технологичният прогрес и развитието на методите и принципите на управление значително подобряват скоростта на доставка и качството на обслужване. Транспотритането на стоките е съществена част от логистичния процес. С оглед на настоящите условия, добрата логистична фирма трябва да има ясна транспортна схема. Аеролифт Логистика ЕООД гарантира на своите клиенти сигурност на пратките, оптимални срокове за доставка и транспортни разходи.

Голям брой проучвания от 50-те години са фокусирани върху логистиката. Тенденциите за национализъм и глобализация през последните десетилетия, оказват съществено влияние върху логистичните процеси и тяхната значимост. Ключов елемент в логистичния процес са товарните превози. Те обединяват отделните звена и оптимизират структурата на търговския процес. Транспортните разходи представляват 1/3 от разходите по логистиката. Транспортът е необходим във всеки етап на производство, както и за доставката до крайния потребител. Добрата координация при транспортните процеси е основен елемент за сигурните и ефективни решения в областта на мецдународния транспорт и логистиката.

Съветът за логистично управление определя логистиката като „част от процеса на доставка; планира, изпълнява и контролира ефективността потоците на доставка, складирането на стоките и допълнителните услуги, за да отговори на нуждите и изискванията на потребителя.“ Дефиницията на Джонсън и Ууд (1997г.) обединява пет важни ключови термина – логистика, външна логистика, управление на материали, физическа дистрибуция, управление на веригата за доставки. Логистиката обхваща процеса на транспортиране на материали и продукти до, във и навън от фирмата. Външната логистика се занимава с придвижването на материали, получени от доставчици. Управлението на материали характеризира движението на материали и компоненти в границите на фирмата. Физическата дистрибуция обхваща транспортирането на готовите стоки до крайния потребител. И накрая – управлението на веригата за доставки изгражда комуникацията между обслужващия персонал на фирмата и клиентите.

Съвременните дефиниции се обединяват около определението на логистиката като процес на складиране, опаковане и придвижване на стоки и материали по време на целия производствен процес, търговските дейности и изхвърлянето на отпадъците.

Без добре развита и ясно оформена транспортна система, логистичният процес не може да бъде конкурентен и не може да даде на потребителите ефективна и качествена услуга. Добре структурираните товарни превози осигуряват надеждност на доставките, увеличват скоростта на процеса и намаляват разходите. Около 1/3 до 2/3 от разходите в логистичния процес са именно транспортните.

Транспортирането на материали и продукти играе обединяваща роля в логистичния процес, спомагайки за превръщането на ресурси в стоки. Планирането и оптимизирането на товарните превози минимизира разходите, като същевременно прави услугата максимално бърза, надеждна и качествена. Добрата транспортна схема прави логистиката максимално надеждна, изгражда стабилни отношения между производители и потребители и бизнес организацията става лесна и ефективна.


«
Powered by Website.bg