Google+

Икономическо значение на транспорта

Развитието е свързано с подобряване на благосъстоянието на обществото чрез подходящи социални, политически и икономически условия. Желаните резултати от този процес са количествени и качествени подобрения в човешкия капитал (например в доходите и качеството на образованието), както и във физически капитал под формата на обществени услуги, транспорт и телекомуникация. Макар в предходните десетилетия да имаше тенденция, при която стратегиите за развитие да акцентират основно върху физическия капитал, днес се наблюдава по-добър баланс, благодарение на добавянето на въпросите за човешкия капитал. Независимо от относителното значение на физическия и човешки ресурс, развитие не може да има без който и да е от двата фактора. Инфраструктурата не може да остане ефективна без правилна и качествена поддръжка, докато икономическата дейност няма как да се осъществява без адекватна инфраструктура.


Благодарение на интензивното използване на инфраструктурата, транспортният сектор е изключително важен компонент за икономиката и често се използва за нейното развитие. Този ефект се засилва още повече, когато погледнем глобално на нещата, където икономическите възможности са свързани с мобилността на хора, стоки и информация. Във всяко съвременно общество нивото на икономическо развитие е право пропорционално на количеството и качеството на транспортната инфраструктура. Добре развитата транспортна мрежа изгражда добри бизнес и търговски връзки, което пък от своя страна осигурява икономически и социални ползи за обществото под формата на по-лесен достъп до световните пазари, по-добра работна ръка и възможност за повече допълнителни инвестиции. Колкото по-лоши са транспортните услуги, толкова повече възможности се пропускат и цената за това е по-лоша икономика и по-нисък стандарт на живот.


На агрегативно ниво ефективната транспортна логистика може да намали значително разходите в много сектори на икономиката, а неефективната транспортна система натоварва продукцията с допълните разходи.


Мобилността е една от най-основните и важни характеристики на икономическата активност, тъй като задоволява базовите потребности като транспортиране и преминаване от една локация на друга и тази нужда може да се отнася както за пътници, така и за пренос на стоки, услуги или информация. Не всички икономически отрасли или региони имат еднакво ниво на мобилност, тъй като повечето от тях са в различен етап на своето развитие. Икономическите отрасли и бизнес модели, които притежават по-голяма мобилност, често са тези с по-добри възможности за развитие, отколкото тези с ограничена мобилност.


Икономическото значение на транспортната индустрия може да се разглежда от две гледни точки: макроикономическа и микроикономическа. Влиянието на транспорта върху икономиката може да бъде директно, индиректно и предизвикано.

  • Директно влияние – Резултатът от подобрения капацитет и ефективност, когато транспортната мрежа осигурява работни места, добавена стойност на продуктите, по-големи пазари, както и оптимизиренето на времето и разходите за подобрения. Общото търсене на даден икономически отрасъл се увеличава.

  • Индиректно влияние – Резултатът е подобрена достъпност и възможност за икономия чрез производство в големи количества. Индиректната добавена стойност и допълнителните места са резултат от местни покупки на дружества, пряко зависими от транспортната дейност. Транспортната дейност е причината за развитие на широк кръг от косвени ефекти за добавената стойност на продуктите и работниците в едно дружество или фирма, благодарение на изградените връзки на транспортната индустрия с други икономически сектори.

  • Предизвикано влияние – Резултатът от икономическите мултипликационни ефекти, когато цената на стоките и услугите увеличава и тяхното разнообразие.  


«
Powered by Website.bg