Google+

Функциите на транспортната система за икономиката

Цялата икономика не само в България, но и в целия свят е пряко свързана с товарните и транспортни услуги, които се предлагат. По този начин ефикасността на транспортната система неминуемо оказва влияние и върху социалния и политически живот в съвременното общество.


Ползите от модерна и ефикасна транспортна система и логистика могат да се разделят на следните категории:

  • Икономически функции

  • Социални функции

  • Политически функции

В този материал ще обърнем по-специално внимание на влиянието, което има транспортната логистика за икономиката и развитието на бизнеса.


Разширяване на пазарите


Товарните и транспортните услуги играят важна роля в събирането на суровини и дистрибуцията на крайните продукти. Благодарение на качествената логистика и развитието на транспортната система става възможен трансферът на стоки от мястото, където се произвеждат, до мястото на потребление, за което са предназначени. В по-ранни времена, когато транспортните услуги не са били толкова развити, е имало само местни пазари. В днешно време търговията не е ограничена от границите на страните и относително свободно можем да търгуваме и разпространяваме продукцията си по цялото земно кълбо.


Мобилност на капитали и работна сила


Ефикасната транспортна мрежа насърчава движението на капитали и работна сила от места с висока безработица към дестинации, където има достатъчно работни места за всички. На практика всеки човек може да се премести на друго място и да търси по-добри възможности за работа и по-добро заплащане. По този начин значително се намалява експлоатацията на труд. Развитието на напреднали страни като САЩ и Австралия нямаше да е на сегашното ниво без имигрантите от Европа, които са ги заселили. Благодарение на мобилността на работна сила също се канализират и капиталовите инвестиции към нови страни.


Специализация и разпределение на работната сила


Благодарение на развитието на транспортната система всеки регион може да съсредоточи усилията си и да използва оптимално природните си ресурси. По този начин всеки регион може да се концентрира върху индустрията, за която неговите суровини и ресурси пасват най-добре. По този начин чрез транспорта на стоки и хора се създават условия за висока специализация на труда и качествено разпределение на работната сила. Резултатите от това са значително по-малка загуба на ресурси и намаляване на цената на крайния продукт.


Икономия от производство в големи мащаби


Товарните и транспортни услуги имат централно значение за производството на стоки в големи количества. За много индустриални отрасли и райони не би било възможно да събират голямо количество суровини, да наемат много работници и да продават готовата си продукция без качествена и ефикасна транспортна мрежа.


Стабилност в цените


Продуктите могат да се транспортират от места с излишък, където цените са ниски, до места с дефицит на дадена стока, където цените за нея са високи. Този трансфер на стоки в страната, а и по света, дава възможност за образуването на ценови таван и условия за уеднаквяване на цените в различните райони.


Ползи за потребителите


Товарните и транспортни услуги подпомагат крайните потребители по много начини. Благодарение на развитието на транспортната система днес всеки купувач може да се радва на продукти, които няма как да бъдат произведени в условията на неговия регион.


Разбиване на пазарите с монополни структури


Развитието на транспортната логистика предоставя възможност за откриване на нови пазари за производителите и по-голям избор за потребителите. По този начин местните производители трябва да се съобразяват цените си с тези условия. Така се намалява възможността от развитие на пазари с монополна структура и се насърчава конкуренцията между отделните производители.


Индустриално развитие


Транспортната система насърчава индустриалното развитие на дадена страна. Тя подпомага растежа на някои икономически отрасли като прави много по-достъпни голяма част от факторите, от които икономиката зависи. Със сигурност нямаше да имаме такова икономическо израстване без развитието и подобряването на логистичната мрежа и транспортни услуги.


Благодарение на товарните и транспортни услуги националното богатство на страните по света се подобрява чрез развитието на земеделието, индустрията и търговията.  


«
Powered by Website.bg